[Back to MEMORY SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]

{*******************************}
{*     ®¤ã«ì ¯à®á⮣®   *}
{* ­®£®¯à®æ¥áᮣ® ­®¨â®à *}
{*     VSTasks v 1.01   *}
{*  ¤«ï Turbo Pascal ver 7.0 *}
{* (c) Copyright VVSsoft Group *}
{*******************************}
{$F+$S-}

{ v.1.01 --- ¯® áࢥ¨î á ¢¥àᨥ© 1.0 ¨á¯à¢«¥ ¢ë室 ¨§ ¯à®æ¥áá- }
{        ¯à®æ¥¤ãàë ¯® ¤®á⨦¥¨î END. ¯à¥¤ë¤ã饩 ¢¥àᨨ 㦮 }
{        ¡ë«® ®¡ï§â¥«ì® ¯¥à¥¤ END-®­ á⢨âì HaltCurrentTask, }
{        ¨ç¥ á¨á⥭ "¢¨á«". ¥¯¥àì ¯à¨ ¤®á⨦¥¨¨ ª®æ }
{        ¯à®æ¥áá-¯à®æ¥¤ãàë ¢â®­â®­ ¯à®æ¥áá §ªà뢥âáï ...  }
{                                    }
{                (c) VVSsoft Group. ®®®¢ «¤¨­¨à.  }

Unit VSTasks;

interface {--------------------------------------------}

Type

 PTaskRec =^TTaskRec; { ---- ®¯¨áâ¥«ì ¯à®æ¥áá -----}
 TTaskRec =
 record
  NumProc : word;    { 㨪«ìë© ®­¥à ¯à®æ¥áá }
  Next   : PTaskRec;  { á«¥¤ãî騩 ®¯¨áâ¥«ì ¯à®æ¥áá }
  OrignSP,        { §ç¥¨¥ SP ¤«ï ¢®§¢àâ }
  OrignSS : word;    { §ç¥¨¥ SS ¤«ï ¢®§¢àâ }
  Stack  : pointer;   { ãª§â¥«ì á⥪ ¯à®æ¥áá }
  SSize  : word;    { ৭¥à á⥪ ¯à®æ¥áá }
 end;

Const

 CountTask  : word = 0;    { ¢á¥£® §à¥£¨áâà¨à®¢® ¯à®æ¥áᮢ }
 PCurTask  : PTaskRec = Nil; { ãª§â¥«ì â¥ªãéãî ¢ë¯®«ï¥­ãî §¤çã }
 HeadStack  : PTaskRec = Nil; { ãª§â¥«ì £®«®¢ã á⥪ }
 UniNumber  : word = 1;    { 㨪«ìë© ®­¥à ¤«ï ᮧ¤¢¥­®£® ¯à®æ¥áá }
 CurTask   : word = 0;    { ®­¥à ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá }

{----------------- ª®¤ë ®è¨¡®ª ॣ¨áâà樨 ¯à®æ¥áá --------------}

 vstMemoryLow    = 1;  { ¥â ¯­ï⨠¤«ï ᮧ¤¨ï á⥪ ¯à®æ¥áá }
 vstEmptyStackTask = 2;  { ¥â §à¥£¨áâà¨à®¢ëå ¯à®æ¥áᮢ }
 vstMAXLimitProc  = 3;  { ᫨誮­ ­®£® ¯à®æ¥áᮢ }

Var
 TaskError   : byte;   { ¯®á«¥¤ïï ®è¨¡ª }


procedure StartTasks;
{--- §¯ã᪠¯à®æ¥áᮢ ¢ë¯®«¥¨¥ ---}

procedure SwithTasks; far;
{--- ¯¥à¥ª«î票¥ ­¥¦¤ã §¤ç­¨ ---}

function RegisterTask(TaskPoint : pointer; SizeStack: word): word;
{--- ॣ¨áâàæ¨ï §¤ç¨ ¥á«¨ - 0, â® ®è¨¡ª ¢ ¯¥à¥­¥®© TaskError ---}
{--- ¢®§¢àé¥â ®­¥à §à¥£¨áâà¨à®¢®£® ¯à®æ¥áá ---}

procedure HaltCurrentTask;
{--- áï⨥ ⥪ã饩 §¤ç¨ ---}

procedure HaltAllTasks;
{--- áï⨥ ¢á¥å §¤ç ---}

implementation
{----------------------------------------------------------------}

Var
  OriginalSS,        { ¤à¥á ®à¨£¨«ì®£® á⥪ ¯à®£à­­ë   }
  OriginalSP   : word;   { ãª§â¥«ì ®à¨£¨«ì®£® á⥪ ¯à®£à­­ë }
  PDopPoint   : PTaskRec; { ¤®¯®«¨â¥«ìë© ãª§â¥«ì }

{------- ¯¥à¥®¯à¥¤¥«¥ë¥ äãªæ¨¨ ¤«ï à¡®âë á BASM®­ ---------}

function mMemAvail: word;
Var M: longint;
  T: record
    L,H: word;
    end;
begin
 M:=MaxAvail;
 If M>$FFFF then mMemAvail:=$FFFF
 else
  begin
  Move(M,T,SizeOf(longint));
  mMemAvail:=T.L;
  end;
end;

function mGetMem(S:word): pointer;
Var P:pointer;
begin
 GetMem(P,S);
 mGetMem:=P;
end;

procedure mFreeMem(P: pointer;S: word);
Var D: pointer;
begin
 D:=P;
 FreeMem(P,S);
end;

procedure StartTasks; assembler;
{ --- §¯ã᪠¯à®æ¥áᮢ ¢ë¯®«¥¨¥ --- }
asm
  { 1) ¯®­¨âì ¢ á⥪¥ ॣ¨áâàë;
   2) ¯®­¨âì ¢ á⥪¥ â®çªã ¢ë室 ¨§ ­¥¥¤¦¥à ¯à®æ¥áᮢ;
   3) ®åà¨âì ॣ¨áâàë SS ¨ SP ¤«ï ®á®¢®© ¯à®£à­­ë;
   4) ©â¨ ¯¥à¢ë© ¯à®æ¥áá ¤«ï §¯ãáª;
   5) ¥à¥ãá⮢¨âì ¢á¥ â¥ªã騥 ¯¥à¥­¥ë¥;
   6) ¥à¥ãá⮢¨âì SS:SP ¨ ¢®áá⮢¨âì ॣ¨áâàë;
   7) ந§¢¥á⨠"¤«¨ë© ¢ë室" (ç¨â© ¢å®¤) RETF ¢ ¯à®æ¥áá;
   8) ®á«¥ ¢®§¢àâ ¢ â®çªã ¢ë室 ¨§ ¯à®æ¥áá, ¢®áá⮢¨âì
     ॣ¨áâàë. }
  {----------------------------------------------------}
         PUSH BP          { á®åà省 ॣ¨áâàë      }
         PUSH DI          {}
         PUSH SI          {}
         PUSH DS          {}
         PUSH ES          {}
         LEA DI, @ExitPoint    { ¢ DI ᭥饨¥ ¢ë室     }
         PUSH CS          { á®åà省 â®çªã ¢ë室 ¨§   }
         PUSH DI          { ¯à®æ¥áᮢ           }
         MOV OriginalSS, SS    { á®åà省 SS:SP        }
         MOV OriginalSP, SP    {}
         MOV AX, CountTask     { ¥á«¨ ¥â §à¥£¨áâà¨à®¢. §¤ç }
         XOR BX, BX        {}
         CMP AX, BX        {}
         JE  @Exit         { ®ç¥à¥¤ì ¯à®æ¥áᮢ ¯ãáâ    }
         MOV DI, HeadStack.word[0] { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì      }
         MOV ES, HeadStack.word[2] { ®¯¨áâ¥«ì ¯à®æ¥áá      }
         MOV AX, ES:[DI]      { ®­¥à ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá    }
         MOV CurTask, AX      {}
         MOV PCurTask.word[0], DI { PCurTask ࢮ ¯¥à¢®­ã    }
         MOV PCurTask.word[2], ES { ¯à®æ¥ááã           }
         CLI            {}
         MOV SS, ES:[DI+8]     { ¯¥à¥ãá⮢ª á⥪      }
         MOV SP, ES:[DI+6]     {}
         STI            {}
         POP BP          { ¢®á⢫¨¢¥­ ॣ¨áâàë    }
         POP ES          { ¯à®æ¥áá           }
         POP DS          {}
         RETF            { "¢ë室" ¢ ¯à®æ¥áá       }
 @Exit:     POP AX          { ¤®á⥭ ¨§ á⥪ ¥ã¦®¥   }
         POP AX          {}
         MOV AL, vstEmptyStackTask {}
         MOV TaskError, AL     {}
 @ExitPoint:   POP ES          { ¢®áá⢫¨¢¥­ ॣ¨áâàë   }
         POP DS          {}
         POP SI          {}
         POP DI          {}
         POP BP          {}
end;

procedure SwithTasks; assembler;
{ --- ¯¥à¥ª«î票¥ ­¥¦¤ã §¤ç­¨ --- }
asm
  { 1) C®å२¥ ¢á¥å ॣ¨áâ஢ ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá [DS,ES,BP];
   2) 宦¤¥¨¥ á«¥¤ãî饣® ¯à®æ¥áá ¤«ï ¨á¯®«¥¨ï;
   3) C®å२¥ 㪧⥫¥© SS:SP á⥪ ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá;
   4) §­¥¥¨¥ 㪧⥫¥© SS:SP á⥪ ¤«ï ¯®á«¥¤ãî饣® ¯à®æ¥áá;
   5) §­¥¥¨¥ ¢á¥å ⥪ãé¨å ¯¥à¥­¥ëå;
   6) ®áá⮢«¥¨¥ ॣ¨áâ஢ ¤«ï ®¢®£® ¯à®æ¥áá [BP,ES,DS]; }
  {-----------------------------------------------------------------}
         PUSH DS          { á®å२¥ ॣ¨áâ஢ áâண® }
         PUSH ES          { ¯à®æ¥áá           }
         PUSH BP          {}
         MOV AX, SEG @Data     { ãá⮢ª ᥣ­¥â ¤ëå   }
         MOV DS, AX        {}
         MOV ES, PCurTask.word[2] { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì ®¯¨á⥫ì}
         MOV DI, PCurTask.word[0] { ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá       }
         MOV ES:[DI+8], SS     { á®åà省 SS:SP ¢ ⥪ã饭   }
         MOV ES:[DI+6], SP     { ®¯¨á⥫¥ ¯à®æ¥áá      }
         MOV BX, ES:[DI+4]     { ¢ BX:SI ãª§â¥«ì á«¥¤ãî騩}
         MOV SI, ES:[DI+2]     { ¯à®æ¥áá            }
         MOV ES, BX        { 㦥 ¢ ES:SI          }
         XOR AX, AX        { ¯à®¢¥àª Nil        }
         CMP BX, AX        {}
         JNE @Next         { ¥á«¨ ¥ Nil-ª ®¡à¡®âª¥    }
         CMP SI, AX        {}
         JNE @Next         {}
         MOV ES, HeadStack.word[2] { ¨ç¥ á«¥¤ãî騩 - ç«ìë©  }
         MOV SI, HeadStack.word[0] { ®¯¨á⥫ì HeadStack      }
 @Next:     MOV PCurTask.word[2], ES { ­¥ï¥­ ãª§â¥«ì â¥ªã騩  }
         MOV PCurTask.word[0], SI { ®¯¨áâ¥«ì           }
         MOV AX, ES:[SI]      { ­¥ï¥­ ®­¥à ⥪ã饣® ¯à®æ¥áá}
         MOV CurTask, AX      {}
         CLI            {}
         MOV SS, ES:[SI+8]     { ­¥ï¥­ 㪧⥫¨ á⥪    }
         MOV SP, ES:[SI+6]     { ¯®¤ ®¢ë© ¯à®æ¥áá       }
         STI            {}
         POP BP          { ¢®áá⮢«¥¨¥ ॣ¨áâ஢   }
         POP ES          { ®¢®£® ¯à®æ¥áá        }
         POP DS          {}
end;

function RegisterTask(TaskPoint: pointer; SizeStack: word): word; assembler;
{ --- ॣ¨áâàæ¨ï §¤ç¨ --- }
{ ¥á«¨ ¢®é§¢àé¥ 0, â® ®è¨¡ª ¢ ¯¥à¥­¥®© TaskError }
asm
  { 1) ®§¤¨¥ ¢ ¯­ï⨠®¯¨áâ¥«ï ¯à®æ¥áá;
   2) 뤥«¥¨¥ ¯­ï⨠¯®¤ á⥪ ¯à®æ¥áá;
   3) 宦¤¥¨¥ 㨪«ì®£® ®¯¨áâ¥«ï ¯à®æ¥áá;
   4) ¢ï§ª ®¯¨áâ¥«ï ®¢®£® ¯à®æ¥áá ¢ 楯®çªã ¯à®æ¥áᮢ;
   5) ®å२¥ ¢ á⥪¥ ¯à®æ¥áá ¤à¥á ¢å®¤ ¢ ¯à®æ¥áá ¨ ॣ¨áâ஢;
   6) ë室 ¢ ®á®¢ãî ¯à®£à­­ã. }
  {---------------------------------------------------------}
         XOR AX, AX        {}
         NOT AX          {}
         CMP AX, UniNumber     {}
         JE  @TooManyProc     { ᫨誮­ ­®£® ¯à®æ¥áᮢ    }
         CALL mMemAvail       { ¯à®¢¥àª «¨ç¨ï ¯­ï⨠   }
         MOV BX, SizeStack     {}
         CMP AX, BX        {}
         JB  @LowMem        { ¥á«¨ ¯­ï⨠¥â        }
         PUSH BX          {}
         CALL mGetMem        { ¢ DX:AX ãª§â¥«ì á⥪   }
         PUSH DX          {}
         PUSH AX          {}
         CALL mMemAvail       { ¯­ïâì ¤«ï TTaskRec      }
         MOV CX, TYPE TTaskRec   {}
         CMP AX, CX        {}
         JB  @LowMemAndFree    { ¥á«¨ ¥ å¢â¨â        }
         PUSH CX          { £®â®¢¨­ ¯à­¥âàë       }
         CALL mGetMem        { ¢ë¤¥«ï¥­ ¯­ïâì        }
         PUSH ES          {}
         MOV ES, DX        { ES:DI ãª§ë¢¥â ®¯¨áâ¥«ì }
         MOV DI, AX        { ®¢®£® ¯à®æ¥áá        }
         MOV AX, UniNumber     { ¯à¨á¢¨¢¥­ 㨪«ìë© ®­¥à }
         MOV ES:[DI], AX      {}
         INC AX          { ¨ªà¥­¥â UniNumber      }
         MOV UniNumber, AX     {}
         MOV BX, HeadStack.word[0] { ãª§â¥«ì á«¥¤ãî騩    }
         MOV CX, HeadStack.word[2] { ®¯¨á⥫ì = HeadStack     }
         MOV ES:[DI+2], BX     {}
         MOV ES:[DI+4], CX     {}
         POP CX          { ¢ CX §ç¥¨¥ ES       }
         POP AX          { ¢ AX ᭥饨¥ á⥪      }
         MOV ES:[DI+10], AX    { ᭥饨¥ 㪧⥫ï Stack   }
         MOV BX, SizeStack     { á®åà省 ৭¥à á⥪ ¢   }
         MOV ES:[DI+14], BX    { SSize ⥪ã饣® ®¯¨áâ¥«ï   }
         ADD AX, BX        { ¢ëç¨á«ï¥­ §ç¥¨¥ SP     }
         JNC @NotCorrect      { ¥á«¨ ª®à४æ¨ï ¥ 㦠   }
         XOR AX, AX        {}
         NOT AX          { AX=$FFFF           }
 @NotCorrect:  SUB AX, $01        {}
         POP BX          { ¢ BX ᥣ­¥â á⥪      }
         MOV ES:[DI+12], BX    { ᥣ­¥â 㪧⥫ï Stack    }
         MOV ES:[DI+8], BX     { OrignSS=BX          }
         PUSH ES          { á®åà省 ᥣ­¥â ãª§â¥«ï  }
         MOV ES, CX        { ¢®áá⮢¨«¨ ES        }
         MOV CX, TaskPoint.WORD[0] { ᭥饨¥ ç« §¤ç¨    }
         MOV DX, TaskPoint.WORD[2] { ᥣ­¥â ç« §¤ç¨     }
         PUSH BP
         CLI            {}
         MOV SI, SS        { á®åà省 SS ¢ SI       }
         MOV BP, SP        { á®åà省 SP ¢ BP       }
         MOV SS, BX        { ¯¥à¥ãá⢫¨¢¥­ á⥪    }
         MOV SP, AX        {}
         MOV BX,SEG  HaltCurrentTask { ¢â®­â¨ç¥áª¨© ¢ë室 ¢  }
         MOV AX,OFFSet HaltCurrentTask { ¯à®æ¥¤ãàã HaltCurrentTask }
         PUSH BX          { ¯® ¤®á⨦¥¨î ®¯¥àâ®à END  }
         PUSH AX          { ⥪ã饩 ¯à®æ¥¤ãàë-¯à®æ¥áá  }
         PUSH DX          { á®åà省 â®çªã ¢å®¤ ¢    }
         PUSH CX          { ¯à®æ¥áá            }
         PUSH DS          { á®åà省 ¢ ¥­ DS      }
         PUSH ES          { -\\- ES            }
         MOV DX, SP        { £®â®¢¨­ ¯á¥¢¤® BP       }
         ADD DX, $02        { §â«ª¨¢¥­ ¥£® ¢ á⥪    }
         PUSH DX          {}
         MOV CX, SP        {}
         MOV SS, SI        { ¢®áá⢫¨¢¥­ á⥪     }
         MOV SP, BP        {}
         STI            {}
         POP BP          { ¢®áá⢫¨¢¥­ BP      }
         MOV AX, ES        {}
         POP ES          {}
         MOV ES:[DI+6], CX     { OrignSP=CX          }
         PUSH ES          {}
         MOV ES, AX        {}
         POP AX          {}
         MOV HeadStack.WORD[0], DI { ¯¥à¥ãá⢫¨¢¥­ ãª§â¥«ì  }
         MOV HeadStack.WORD[2], AX { HeadStack           }
         MOV AX, CountTask     { ¨ªà¥­¥â¨à㥭 CountTask   }
         INC AX          {}
         MOV CountTask, AX     {}
         MOV AX, UniNumber     { ¢®§¢àé¥­ë© ®­¥à ¯à®æ¥áá  }
         DEC AX          {}
         JMP @Exit         { ¢ë室 ¨§ ¯à®æ¥¤ãàë      }
 @TooManyProc:  MOV AL, vstMAXLimitProc  {}
         MOV TaskError, AL     {}
         JMP @ErrExit       {}
 @LowMemAndFree: MOV BX, SizeStack     {}
         PUSH BX          {}
         CALL mFreeMem       {}
 @LowMem:    MOV AL, vstMemoryLow   {}
         MOV TaskError, AL     {}
 @ErrExit:    XOR AX, AX        {}
 @Exit:
end;

procedure HaltCurrentTask; assembler;
{ --- áï⨥ ⥪ã饩 §¤ç¨ --- }
asm
  { 1) 宦¤¥¨¥ ¢ ®ç¥à¥¤¨ ¯à®æ¥áᮢ á«¥¤ãî饣® ¯à®æ¥áá;
   2) ¥à¥ª«î票¥ ¥£® SS ¨ SP;
   3) ¥à¥ãá⮢ª ¢á¥å ¯¥à¥­¥ëå;
   4) ¨ç⮦¥¨¥ á⥪ ¯à¥¤ë¤ã饣® ¯à®æ¥áá;
   5) ¤«¥¨¥ ¨§ ®ç¥à¥¤¨ ¯à®æ¥áᮢ ®¯¨áâ¥«ï ¯à®æ¥áá;
   6) ¤«¥¨¥ ¨§ ¯­ï⨠®¯¨áâ¥«ï ¯à®æ¥áá;
   7a) ᫨ ¡ë« ©¤¥ á«¥¤ãî騩 ¯à®æ¥áá - â® ¢®áá⮢«¥¨¥
     ¥£® ॣ¨áâ஢ ¨ RETF;
   7b) ᫨ ¡®«ìè¥ ¯à®æ¥áᮢ ¥â, â® ãá⮢ª SS:SP ®á®¢®©
     ¯à®£à­­ë ¨ RETF ¢ ¥¥. }
  {--------------------------------------------------------------}
         MOV AX, SEG @Data     { ¯¥à¥ãá⮢ª ᥣ­¥â DS   }
         MOV ES, PCurTask.word[2] { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì â¥ªã騩 }
         MOV DI, PCurTask.word[0] { ®¯¨áâ¥«ì           }
         XOR AX, AX        { ®¡ã«¥¨¥ ¤®¯®«¨â¥«ì®£®   }
         MOV PDopPoint.word[0], AX { ãª§â¥«ï           }
         MOV PDopPoint.word[2], AX {}
         MOV AX, ES        { AX:DI             }
         MOV DX, HeadStack.word[2] { ¢ DX:BX §ç¥¨¥ ç« á⥪ }
         MOV BX, HeadStack.word[0] { ¯à®æ¥áᮢ           }
 @Loop:     CMP DX, AX        { ¯à®¢¥àª ࢥá⢠㪧⥫¥© }
         JNE @NextProc       { AX:DI ¨ DX:BX         }
         CMP BX, DI        { ¥á«¨ ¥ à¢ë, â® ¯®¨áª à¢ëå}
         JNE @NextProc       {}
         JMP @DelProcess      { ª 㤫¥¨î ¯à®æ¥áá      }
 @NextProc:   MOV ES, DX        { áâந­ ॣ¨áâ஢ãî ¯àã    }
         MOV SI, BX        { ES:SI - ãª§â¥«ì       }
         MOV PDopPoint.word[0], BX { á®åà省 ãª§â¥«ì     }
         MOV PDopPoint.word[2], DX { ¯à¥¤ë¤ã騩 í«¥­¥â ®¯¨áâ¥«ì }
         MOV DX, ES:[SI+4]     { ¢ DX:BX ãª§â¥«ì á«¥¤ãî騩}
         MOV BX, ES:[SI+2]     { í«¥­¥â á⥪ ®¯¨á⥫¥©   }
         JMP @Loop         {}
 @DelProcess:  MOV ES, AX        { ES:DI             }
         MOV BX, ES:[DI+2]     { ¢ BX ᭥饨¥ á«¥¤ãî饣®   }
         MOV PCurTask.word[0], BX { í«¥­¥â           }
         MOV DX, ES:[DI+4]     { ⮦¥ á ᥣ­¥â®­       }
         MOV PCurTask.word[2], DX {}
         XOR CX, CX        { ¯à®¢¥à省 PDopPoint Nil  }
         CMP CX, PDopPoint.word[0] {}
         JNE @NotNil        { ¥á«¨ ¥ Nil          }
         CMP CX, PDopPoint.word[2] {}
         JNE @NotNil        {}
         MOV HeadStack.word[0], BX { ¯¥à¥á⢫省 ãª§â¥«ì   }
         MOV HeadStack.word[2], DX { ç«® á⥪         }
         JMP @FreeMem       {}
 @NotNil:    PUSH ES          {}
         PUSH DI          {}
         MOV ES, PDopPoint.word[2] { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì      }
         MOV DI, PDopPoint.word[0] { ¯à¥¤ë¤ã騩 í«¥­¥â      }
         MOV ES:[DI+2], BX     { ¯¥à¥á⢫省 㪧⥫ì Next ã }
         MOV ES:[DI+4], DX     { ¯à¥¤ë¤ã饣® í«¥­¥â     }
         POP DI          { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì ã¤«ï¥­ë©}
         POP ES          { í«¥­¥â            }
 @FreeMem:    CLI            {}
         MOV SS, OriginalSS    { ¢®áá⢫¨¢¥­ á⥪     }
         MOV SP, OriginalSP    { ®á®¢®© ¯à®£à­­ë      }
         STI            {}
         MOV DX, ES:[DI+12]    { ¢ DX:BX ãª§â¥«ì  á⥪  }
         MOV BX, ES:[DI+10]    { 㤫省®£® ¯à®æ¥áá      }
         MOV CX, ES:[DI+14]    { ¢ CX ৭¥à á⥪       }
         PUSH ES          {}
         PUSH DI
         PUSH DX          { £®â®¢¨­ á⥪ ¨ ®á¢®¡®¦¤¥­  }
         PUSH BX          { ¯­ïâì á⥪ 㤫省®£®    }
         PUSH CX          { ¯à®æ¥áá           }
         CALL mFreeMem       {}
         POP DI          {}
         POP ES          {}
         MOV CX, TYPE TTaskRec   { ৭¥à §¯¨á¨ TTaskRec -> CX }
         PUSH ES          { 㤫省 ®¯¨áâ¥«ì ¯à®æ¥áá ¨§ }
         PUSH DI          { ¯­ï⨠            }
         PUSH CX          {}
         CALL mFreeMem       {}
         XOR AX, AX        { ®¡ã«¨âì ®­¥à â¥ã饣® ¯à®æ¥áá}
         MOV CurTask, AX      {}
         MOV AX, CountTask     { ¤¥ªà¥­¥â CountTask      }
         DEC AX          {}
         MOV CountTask, AX     {}
         JZ  @Exit         { ¯à®æ¥áᮢ ¡®«ìè¥ ¥â     }
         MOV ES, PCurTask.word[2] { PCurTask -> ES:DI       }
         MOV DI, PCurTask.word[0] {}
         MOV BX, ES        {}
         XOR AX, AX        {}
         CMP AX, BX        { ¥á«¨ PCurTask ¥ ࢥ    }
         JNE @SetProcess      { Nil, â® ¯¥à¥ãá⮢¨âì    }
         CMP AX, DI        { ⥪ã騩 ¯à®æ¥áá        }
         JNE @SetProcess      {}
         MOV ES, HeadStack.word[2] { HeadStack -> ES:DI      }
         MOV DI, HeadStack.word[0] {}
         MOV PCurTask.word[2], ES { ES:DI -> PCurTask       }
         MOV PCurTask.word[0], DI {}
 @SetProcess:  MOV AX, ES:[DI]      { NumProc -> AX         }
         MOV CurTask, AX      {}
         CLI            {}
         MOV SS, ES:[DI+8]     { ¯¥à¥ãá⮢ª á⥪      }
         MOV SP, ES:[DI+6]     {}
         STI            {}
         POP BP          { ¢®áá⮢«¥¨¥ ॣ¨áâ஢   }
         POP ES          { ¯à®æ¥áá           }
         POP DS          {}
 @Exit:
end;

procedure HaltAllTasks; assembler;
{ --- áï⨥ ¢á¥å §¤ç --- }
asm
  { 1) ¡ã«¥¨¥ ¢á¥å ¯¥à¥­¥ëå;
   2) ¤«¥¨¥ ®ç¥à¥¤¨ ¯à®æ¥áᮢ á® á⥪­¨;
   3) á⮢ª SS:SP ®á®¢®© ¯à®£à­­ë ¨ RETF ¢ ¥¥. }
         MOV AX, SEG @Data     { ¢®áá⢫¨¢¥­ ᥣ­¥â DS  }
         MOV DS, AX        {}
         XOR AX, AX        { PCurTask=Nil         }
         MOV PCurTask.word[0], AX {}
         MOV PCurTask.word[2], AX {}
         CLI            {}
         MOV SS, OriginalSS    { ¢®áá⢫¨¢¥­ á⥪ ¯à®£à­­ë}
         MOV SP, OriginalSP    {}
         STI            {}
 @Loop:     XOR AX, AX        {}
         CMP AX, CountTask     { á­®âਭ ¥áâì «¨ ¯à®æ¥ááë   }
         JE  @StackEmpty      { ¥á«¨ ¥â ¢ë室        }
         MOV ES, HeadStack.word[2] { ¢ ES:DI ãª§â¥«ì ¯¥à¢ë©  }
         MOV DI, HeadStack.word[0] { í«¥­¥â ®ç¥à¥¤¨ ¯à®æ¥áᮢ   }
         MOV DX, ES:[DI+4]     { DX:BX ãª§â¥«ì á«¥¤ãî騩 }
         MOV BX, ES:[DI+2]     { í«¥­¥â á⥪ ¨«¨ Nil     }
         MOV HeadStack.word[2], DX { HeadStack = DX:BX       }
         MOV HeadStack.word[0], BX {}
         MOV AX, ES:[DI+12]    { ¢ AX:CX ãª§â¥«ì á⥪   }
         MOV CX, ES:[DI+10]    { ¯à®æ¥áá           }
         PUSH ES          { £®â®¢¨­ á⥪ ¤«ï ¢ë§®¢ ¯à®æ¥-}
         PUSH DI          { ¤ãàë ®ç¨á⪨ ¯­ï⨠     }
         PUSH AX          { AX:CX - ãª§â¥«ì á⥪   }
         PUSH CX          { ¯à®æ¥áá           }
         MOV AX, ES:[DI+14]    { ¢ AX ৭¥à á⥪       }
         PUSH AX          {}
         CALL mFreeMem       { ã¨ç⮦¥­ á⥪ ¯à®æ¥áá   }
         MOV AX, TYPE TTaskRec   { ¢ AX ৭¥à ®¯¨áâ¥«ï ¯à®æ¥áá}
         PUSH AX          {}
         CALL mFreeMem       { ã¨ç⮦¥­ ®¯¨áâ¥«ì ¯à®æ¥áá }
         MOV AX, CountTask     { ¤¥ªà¥­¥â¨à㥭 CountTask   }
         DEC AX          {}
         MOV CountTask, AX     {}
         JMP @Loop         { ã¨ç⮦âì á«¥¤ãî騩 ¯à®æ¥áá }
 @StackEmpty:  MOV CurTask, AX      { CurTask=0           }
end;

{----------------------------------------------------------------}
end.

[Back to MEMORY SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]