[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]

{
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º   ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍ» Ë¿ÚËÍÍÍË¿ÚÉÍËÍ»¿  º
      º   ³ÌÍÍÍÊÙÃÎÍÍÍδÀÊÍÍÍË¿³º º º³ÃÎÍÍ   º   º
      º   ÀÊ   ÀÊ  ÊÙÀÊÍÍÍÊÙÀÊ ÈÍÊÙÀÊÍÍÍÊÙ  Ê   º
      º                         º
      º   NetWare 3.11 API Library for Turbo Pascal  º
      º           by             º
      º         S.Perevoznik          º
      º           1996             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
}

Unit NetTTS;

Interface

Uses NetConv;

Function TTSIsAvailable : byte;
{True, if TTS is available}

Function TTSAbortTransaction : byte;
{Abort current transaction}

Function TTSBeginTransaction : byte;
{Begin new transaction}

Function TTSEndTransaction (Var transNumber : longInt) : byte;
{End current transaction}

Function TTSTransactionStatus(transNumber : longint) : byte;
{Return transaction status}

Implementation

Uses Dos;


Function TTSIsAvailable : byte;
var r : registers;

begin
 r.AH := $C7;
 r.AL := $02;
 intr($21,r);
 TTSIsAvailable := r.AL;
end;

Function TTSAbortTransaction : byte;
var r : registers;
begin
 r.AH := $C7;
 r.AL := $03;
 intr($21,r);
 TTSAbortTransaction := r.AL;
end;

Function TTSBeginTransaction : byte;
var r : registers;
begin
 r.AH := $C7;
 r.AL := $00;
 intr($21,r);
 TTSBeginTransaction := r.AL;
end;

Function TTSEndTransaction ( Var transNumber : longInt) : byte;
var r : registers;
begin
  r.AH := $C7;
  r.AL := $01;
  intr($21,r);
  transNumber := Int2Long(r.DX,r.CX);
  TTSEndTransAction := r.AL;
end;


Function TTSTransactionStatus(transNumber : longint) : byte;
var r : registers;
begin
 r.AH := $C7;
 r.AL := $04;
 long2Int(transNumber,r.DX,r.CX);
 intr($21,r);
 TTSTransactionStatus := r.AL;
end;

end.

[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]